Voor 18:00 besteld, vandaag verstuurd. 12 maanden garantie op bijna alle producten! Uitgebreid onderdelen assortiment.
Assortiment
Alle categorieën
Home Algemene voorwaarden
Voor 18:00 besteld, vandaag verstuurd. 12 maanden garantie op bijna alle producten! Uitgebreid onderdelen assortiment.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

 Artikel 1.
 Definities 
1.1: Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Appleparts.nl een overeenkomst aangaat. 
1.2: Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen Appleparts.nl en de opdrachtgever tot stand komt.


Artikel 2. 
Toepasselijkheid 
2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Appleparts.nl, evenals op de tussen Appleparts.nl en de opdrachtgever gesloten overeenkomst (en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Voordat de overeenkomst tot stand komt dient opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden.


Artikel 3. 
Aanbod, offertes, aanbiedingen, overeenkomst 
3.1: De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
3.2: Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Appleparts.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. 
3.3: Appleparts.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Appleparts.nl goede gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Appleparts.nl dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van het bestellen. 3.4: Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. 3.5: Appleparts.nl is gerechtigd een order te annuleren indien een product niet langer leverbaar is. Appleparts.nl stelt opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen 10 dagen na bestelling op de hoogte.


Artikel 4. 
Verkoop of (af)levering van producten 
4.1: Door zich op de website van Appleparts.nl of aan de andere kant akkoord te verklaren met het aanbod ter zake van de koop of (bij)levering van een product, komt er onmiddellijk een overeenkomst tot stand tussen Appleparts.nl en de opdrachtgever tot (af)levering van een product van het in het aanbod genoemde merk, soort en type in overeenstemming met de in het aanbod genoemde prijs en onder toepasselijkheid van de in het aanbod omschreven bepalingen, waarvan de onderhavige algemene voorwaarden van Appleparts.nl een onderdeel uitmaken. 
4.2 In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren is Appleparts.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na melding van deze prijsverhoging door Appleparts.nl. Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het BTW-tarief zijn.


Artikel 5. 
Levering, leveringstermijnen, transport 
5.1: Levering geschiedt via TNT tenzij anders is overeengekomen. 
5.2: Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de opdrachtgever, tenzij anders vermeld. Appleparts.nl behoudt het recht om vóór het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven. Aan de opdrachtgever wordt vóór het sluiten van de overeenkomst de totaalprijs medegedeeld die hij op grond van de gemaakte afspraken verschuldigd zal zijn. 
5.3: Appleparts.nl behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren, nadat de opdrachtgever hier toestemming voor heeft gegeven. 
5.4: Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Appleparts.nl deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, tenzij het product zo beschadigd is, dat het niet redelijk is om het product af te nemen. 
5.5: Het reclameren ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Appleparts.nl. 
5.6: Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Appleparts.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten in rekening te brengen voor de opdrachtgever. Voor zendingen naar zakelijke postadressen geldt daarom dat immer de bedrijfsnaam vermeldt dient te worden bij verstrekking van aflevergegevens, indien de bedrijfsnaam ontbreekt zal het pakket alweder verzonden worden op kosten van de opdrachtgever. 
5.7: Indien Appleparts.nl door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Appleparts.nl indien redelijk gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder een gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
5.8: Voor zover de overeenkomst op afstand tot stand komt als bedoeld in afdeling 9A van titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zal Appleparts.nl bestellingen met bekwame spoed, doch ten minste binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand, nadat de overeenkomst is gesloten, bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Voor zover Appleparts.nl de opdracht al gedeeltelijk had uitgevoerd, is de opdrachtgever in geval van de hier bedoelde annulering verplicht het ontvangende weer aan Appleparts.nl te restitueren. 5.9: Beschadigde producten door transport dienen uiterlijk 5 dagen na levering van de bestelling door de vervoerder gemeld te worden in verband met de afgesloten transportverzekering.


Artikel 6. 
Betaling 
6.1: Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden door middel van overboeking via telebankieren of via paypal. 
6.2: Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden. Wanneer bij levering onder rembours weigering aan de deur plaats vindt, zal betreffende levering door Appleparts.nl aan opdrachtgever alsnog gefactureerd worden, tenzij het product bij levering zo beschadigd is dat het niet redelijk is dat de consument het product dient af te nemen. 
6.3: Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Appleparts.nl op de opdrachtgever direct opeisbaar. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten / juristenvergoeding. 
6.4: In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever tegenover Appleparts.nl onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 7. 
Eigendomsvoorbehoud 
7.1: Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Appleparts.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, evenals ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. 
7.2: De opdrachtgever is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Appleparts.nl, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen tegenover Appleparts.nl heeft voldaan. 
7.3: Ingeval Appleparts.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Appleparts.nl op schadevergoeding onverlet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico


Artikel 8. 
Garantie 
8.1: Sinds 11-07-19 geldt op alle Apple reparatie onderdelen en laders een garantietermijn van 12 maanden tenzij anders staat aangegeven in de productomschrijving. Breuken of knikken aan o.a. kabel/connector vallen niet onder garantie. Garantiebepaling zijn gebaseerd op normaal gebruik, producten of onderdelen welke vanwege abnormaal gebruik beschadigd of defect zijn geraakt vallen niet onder garantie. 8.2: De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik. Gebruik voor andere dan normale (bedrijf)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Appleparts.nl zijn gewijzigd of worden onderhouden. 
8.3: Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, worden er afhankelijk van de gemaakte kosten door Appleparts.nl, onderzoekskosten in rekening gebracht. 
8.4: Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie. 
8.5: De kosten voor verzending van en naar Appleparts.nl zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Appleparts.nl. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Appleparts.nl. 
8.6: De verzendkosten van de omruiling van een product naar de klant zijn voor rekening van Appleparts.nl, mits het om defecte of verkeerd geleverde producten gaat. 
8.7: Indien opdrachtgever een product naar Appleparts.nlop wil sturen, dient opdrachtgever eerst via e-mail melding te doen hiervan. Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd. 
8.8: De opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. 
8.9: Opdrachtgever dient zowel bij de bestelling als bij plaatsing te controleren of het geleverde product daadwerkelijk overeenkomt met het originele exemplaar. Schade ontstaan door onzorgvuldige controle is voor rekening van de opdrachtgever. 
8.10: Op de garantiebepaling gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.


Artikel 9. 
Reclame, klachten, aansprakelijkheid, retouren 
9.1: Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door Appleparts.nl geleverd product dienen door de opdrachtgever terstond aan Appleparts.nl gemotiveerd binnen uiterlijk 7 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Voor zover de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst met Appleparts.nl niet heeft gehandeld in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf maar als consument, raadt Appleparts.nl aan de ontvangen producten onmiddellijk te inspecteren en binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek of de afwijking daarvan per email dan wel schriftelijk aan Appleparts.nl mededeling te doen, waarbij een kennisgeving binnen één maand na ontdekking tijdig is. In overleg tussen opdrachtgever en Appleparts.nl kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 7 werkdagen termijn of als consumentenkoper de 1 maanden termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt Appleparts.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever. 
9.2: Appleparts.nl aanvaardt retour gezonden zaken van consumenten, zoals vernoemd in artikel 9 lid 1 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door Appleparts.nl op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Appleparts.nl deze zaken aan de opdrachtgever afleverde. Gemonteerde producten komen niet in aanmerking voor het retourrecht. 
9.3: Ruilen van producten kan alleen indien er een geldig aankoopbewijs getoond wordt. Producten kunnen alleen geruild worden mits ze compleet worden aangeboden en zijn voorzien van o.a. driver(s), handleiding(en) en orginele verpakkingen. 
9.4: Producten kunnen alleen geruild worden als ze met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. 
9.5: Indien het geleverde product defect raakt binnen de garantieperiode, wordt door Appleparts.nl een nieuw exemplaar verstuurd binnen 30 dagen dagen na ontvangst van het defecte product door Appleparts.nl. Er kan een vergelijkbaar product aangeboden worden. 
9.6: Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar product (indien een product niet meer geproduceerd wordt), afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier. 9.7: de klant dient ten alle tijde eerst het product te retourneren voordat er enig credit of omruil volgt. 9.8: Appleparts.nl behoudt het recht voor zakelijke aankopen retourkosten aan te rekenen mits dit expliciet aangegeven staat in de productomschrijving tijdens aankoop. De hoogte van dit bedrag zal ook ten alle tijden aangegeven staan in de productomschrijving.


Artikel 10. 
Persoonsgegevens 
10.1: Opdrachtgevers en overige bezoekers van de website van Appleparts.nl ontvangen géén commerciële informatie van Appleparts.nl, al dan niet via e-mail, tenzij zij de wens daartoe uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven door activering van een daartoe bestemde knop op de webpagina van Appleparts.nl. In het laatste geval hebben de onderstaande bepalingen van dit artikel betekenis. 
10.2: De door opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever. 
10.3: De gegevens van opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Appleparts.nl en zullen alleen worden gebruikt om opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Appleparts.nl, tenzij opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 
10.4: Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Appleparts.nl over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Appleparts.nl. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn. 
10.5: Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd aan Appleparts.nl mede te delen dat hij de hier bedoelde commerciële informatie niet meer wenst te ontvangen, waarna Appleparts.nl zo spoedig mogelijk tot het stopzetten daarvan zal zorg dragen.


Artikel 11. 
Toepasselijk recht en geschillenregeling 
11.1: Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Appleparts.nl is het Nederlands recht van toepassing. 
11.2: Geschillen tussen Appleparts.nl en een opdrachtgever kunnen door beide partijen ter beslechting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde gerechtelijke instanties. Tenzij de opdrachtgever schriftelijk een ander adres of andere vestigingsplaats aan Appleparts.nl heeft doorgegeven, mag Appleparts.nl met betrekking tot eventueel te voeren gerechtelijke procedures, van welke aard ook, ervan uitgaan dat de opdrachtgever nog altijd woont of gevestigd is op het destijds door hem aan Appleparts.nl opgegeven adres.